emoje
PROJEKTY UNIJNE

PROJEKTY UNIJNE

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzeniadziałalności B+R+I.
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.
Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.05-16-0009/18-00 z dnia 30 września 2019r.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak.

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowych innowacyjnych produktów w firmie Stalmet w wyniku realizacji projektu Desing dla Przedsiębiorców”

Cel projektu: Głównym mierzalnym celem projektu było wdrożenie nowego projektu wzorniczego, co było bezpośrednim rezultatem realizacji zakupionych w ramach usług doradczych:
1. strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego oraz
2. tworzenia rozwiązań, prototypowania i testowania.
Pozostałymi celami były:
1) Wykorzystanie aktualnego Know-how i własnych prac B+R.
2) Zwiększenie oferty firmy o nowe innowacyjne produkty zaawansowane technicznie i technologicznie, oraz dostosowane do potrzeb odbiorców z rynku, dotąd nie produkowane przez firmę tj.: Linia produktowa ogrzewaczy do C.O.pomp ciepła układów solarnych.
3) Wykorzystanie wolnych mocy przerobowych firmy i wykorzystanie jej pełnego potencjału.

Efektem projektu jest wdrożenie jednej linii produktów - ogrzewaczy do C.O. pomp ciepła układów solarnych o rożnych parametrach w firmie Beneficjenta.

Wartość całkowita projektu: 1 847 475,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1 500 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 975 000,00 PLN


Opis projektu:

Szanowni Klienci, Szanowne Klientki:
Przedmiotem projektu był zakup usług doradczych w celu opracowania i wdrożenia nowego projektu wzorniczego dzięki któremu wprowadzone zostaną do oferty nowe innowacyjne produkty dotąd nie produkowane w firmie Beneficjenta tj. ogrzewacze do C.O.pomp ciepła układów solarnych o różnych parametrach. W tym celu wdrożone zostaną prace własne B+R z zakresu technologii emaliowania do zastosowania w ogrzewaczach do C.O. pomp ciepła układów solarnych oraz zakup środków trwałych niezbędnych do wytworzenia nowych produktów. Beneficjent posiada gotową do wdrożenia technologię emaliowania (TRL 9). W celu wdrożenia i opracowania nowych produktów na podstawie technologii emaliowania do zastosowania w ogrzewaczach do C.O. pomp ciepła układów solarnych niezbędny był zakup usługi doradczej, której zadaniem było opracowanie strategii działań, opracowanie założeń i określenie kierunków projektowych a także opracowanie projektu oraz prototypów i przeprowadzenie testów nowych produktów. W celu uruchomienia produkcji nowych produktów niezbędny był zakup środków trwałych objętych regionalną pomocą inwestycyjną - Wydatki niezbędne do produkcji i wprowadzenia nowych innowacyjnych produktów zostały poniesione: Zakup 4 szt. wanien, 1 szt. dzwonowego pieca elektrycznego oraz 2 szt. mieszalników do nakładania emalii. Wdrożona nowa technologia pozwoliła na opracowanie nowych innowacyjnych produktów o zwiększonej żywotności, zwiększających efektywność i zwiększających zadowolenie klientów. Ogrzewacz do C.O. pomp ciepła układów solarnych pokryty powłoką w technologii emaliowania emalią epoksydową modyfikowaną epoksyestrową jest to technologa proekologiczna. Technologia emaliowania zastępuje szkodliwą dla środowiska, a wykorzystywaną przez inne przedsiębiorstwa technologię wykorzystywania anody tytanowej oraz magnezowej.

Projekt był realizowany zgodnie pięcioetapową formułą "Design Thinking"

Źródło: https://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking/#cotojest

Szanowni Klienci, Szanowne Klientki:
W wyniku realizacji wyżej opisanego projektu w procesie projektowania w formule Design Thinking powstała nowa gama produktów, w której zastosowano innowacyjne rozwiązania techniczne, a także dano im nowy nowocześniejszy design:

1. Dokonano zmian poszczególnych elementów konstrukcyjnych zbiornika:

Umieszczono podłączenie do rur instalacji z lewej lub z prawej strony.

Zastosowano rozwiązanie jednolitego panelu w kształcie prostokąta.

2. Dokonano odizolowania krućcy poprzez łączniki dialektyczne:

Zastosowano zaślepki przy otworach zbiornika z materiału dielektrycznego,tak aby do zbiornika nie dostawał się kurz i pył.

Zaślepki zabezpieczają wnętrze zbiornika przed zanieczyszczeniami, a w konsekwencji korozją.

3. Dokonano zmiany materiału, z którego wykonany jest korek dolny. Zmiana z korka żeliwnego na tworzywo sztuczne, co rozwiąże problem jego pękania i ryzyka zalania pomieszczeń klienta.

4. Zastosowano nowoczesny termometr elektryczny.

5. Zaoferowano możliwość wyboru pokrowca i nitki, który pokrywa zbiornik. Ta opcja jest także odpowiedzią na politykę równych szans w dostępie do produktów. Nowy wygląd/design został wprowadzony głównie w odpowiedzi na potrzeby damskiej części klienteli.

6. Wprowadzono opcję wyboru sposobu podłączenia zbiornika do rur instalacji OZE:

Wprowadzono możliwość podłączenia zbiornika z prawej lub lewej strony co daję,więcej sposobów ułożenia podłączenia zbiornika oraz bliżej ściany, nie tylko w centralnym miejscu kotłowni, zatem zbiornik będzie „zabierał” mniej miejsca.


Zbiornik prawy

ZBIORNIK AKUMULACYJNY

ZBIORNIK SOLARNY Z DWOMA WĘŻOWNICAMI.

Montaż podłogowy. Bezpośrednie / pośrednie podgrzewanie i możliwość podłączenia do układu solarnego i układu grzewczego. Opcjonalnie można doposażyć go w grzałkę elektryczną.

ZALETY

 • Wysoko skuteczna izolacja cieplna z pianki poliuretanowej oraz obicia z tkaniny typu skay.

 • Mocowanie wielopozycyjne czujnika temperatury.

 • Kompleksowa ochrona antykorozyjna za pomocą anodowego magnezowa.

 • Wszystkie wyjścia posiadają gwint wewnętrzny.

 • Dostępne modyfikacje o orientacji pionowej lub poziomej.

 • Otwór rewizyjny.

 • Wężownice wymiany ciepła zapewniają możliwość wykorzystania niezależnych źródeł ciepła.

DOSTĘPNE W WARIANTACH (LITRY)

 • 200

 • 300

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 • Rozporządzenie UE 812/2013, 814/2013.

 • Klasa C - pojemność 150 do 500 litrów.

 • Klasa E - pojemność 750 do 1000 litrów.

Zbiornik lewy

ZBIORNIK AKUMULACYJNY

ZBIORNIK SOLARNY Z DWOMA WĘŻOWNICAMI.

Montaż podłogowy. Bezpośrednie / pośrednie podgrzewanie i możliwość podłączenia do układu solarnego i układu grzewczego. Opcjonalnie można doposażyć go w grzałkę elektryczną.

ZALETY

 • Wysoko skuteczna izolacja cieplna z pianki poliuretanowej oraz obicia z tkaniny typu skay.

 • Mocowanie wielopozycyjne czujnika temperatury.

 • Kompleksowa ochrona antykorozyjna za pomocą anodowego magnezowa.

 • Wszystkie wyjścia posiadają gwint wewnętrzny.

 • Dostępne modyfikacje o orientacji pionowej lub poziomej.

 • Otwór rewizyjny.

 • Wężownice wymiany ciepła zapewniają możliwość wykorzystania niezależnych źródeł ciepła.

DOSTĘPNE W WARIANTACH (LITRY)

 • 200

 • 300

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 • Rozporządzenie UE 812/2013, 814/2013.

 • Klasa C - pojemność 150 do 500 litrów.

 • Klasa E - pojemność 750 do 1000 litrów.


Szanowni Klienci, Szanowne Klientki:
Dodatkowo uprzejmie informujemy, że zadanie było realizowane zgodnie z deklaracjami w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn. Moderator/Facilitator procesu projektowania w formule Design Thinking poinformował każdy zespół projektowy na każdym etapie projektowania, aby w procesie projektowania w formule design thinking wzięli pod uwagę konieczność uwzględnienia, że seria nowych produktów projektu musi być zgodna z zasadą uniwersalnego projektowania oraz że nie przewiduje się przyszłych ograniczeń w dostępie do produktów dla użytkowników końcowych. Poinformowano zespoły, że założenia projektowe muszą uwzględniać równy dostęp dla wszystkich (taki sam dla kobiet i mężczyzn i innych grup wrażliwych), dodatkowo z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w jakimś aspekcie ograniczone (w tym niepełnosprawnych). Dlatego też wyniki końcowe w postaci nowych projektów serii produktów nie przewidują ograniczeń w dostępie do produktów dla żadnych użytkowników końcowych. Założenia projektowe uwzględniają równy dostęp dla wszystkich, także z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w jakimś aspekcie ograniczone. Projekt miał zatem pozytywny wpływ na politykę równości szans oraz dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Nie będzie prowadził do dyskryminacji ze względu, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną. Wnioskodawca preferuje politykę równego traktowania. Dodatkowo Wnioskodawca we własnym zakresie, bezkosztowo, po zakończeniu realizacji projektu zaktualizował stronę internetową z informacją o nowej innowacyjnej ofercie w wersji dla niedowidzących (duże litery o wysokim kontraście), co przyczyni się bezpośrednio do propagowania polityki równych szans w dostępie do informacji. Zaprojektowane produkty projektu są zgodne z zasadą uniwersalnego projektowania. Nie przewiduje się ograniczeń w dostępie do produktów dla użytkowników końcowych. Projekt ma także pozytywny wpływ na równouprawnienie płci, ponieważ zakłada promocję projektu po zakończeniu jego realizacji w ujęciu równościowym poprzez stronę internetową, materiały (katalogi, ulotki itp.).

Projekt był realizowany zgodnie pięcioetapową formułą "Design Thinking"

Źródło: https://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking/#cotojest